Organizacja adoracji
w kaplicy Ogrodu Wdzięczności

Adoracja Najświętszego Sakramentu to konkretna forma naszej odpowiedzi na bezgraniczną miłość Boga i na Jego pragnienie bycia miłowanym. Miłość ta objawia się szczególnie w Eucharystii, gdy Jezus wydaje się cały w nasze ręce, gdy umywa nam nogi, gdy pozwala przybliżyć się do swego Serca i nazywa nas przyjaciółmi, gdy przeżywa trwogę konania i prosi o jedną godzinę bycia z Nim (por. Mt 26, 40), gdy wreszcie umiera na Krzyżu w samotności i wypowiada swoje Bosko-ludzkie „pragnę” (J 19, 28).

Aby naprawdę adorować Jezusa potrzeba przede wszystkim usłyszeć w sercu Jego zaproszenie. Następnie trzeba chcieć na to zaproszenie odpowiedzieć.

Adoracja nie wymaga od nas teologicznej wiedzy ani znajomości konkretnych modlitw. Wystarczy ludzkie pragnienie by być blisko Jezusa w obecnym momencie swojego życia, z całą pokorą i prawdą o sobie, która jest faktycznym wymogiem autentycznego spotkania.

W adoracji nie trzeba nic osiągnąć, nie trzeba nic czuć. W adoracji trzeba po prostu trwać, raz przeżywając radość, innym razem smutek, jeszcze kiedy indziej – prawdziwe zmaganie o wiarę i nadzieję; czasem walcząc z Bogiem niczym Jakub nad potokiem Jabbok (por. Rdz 32, 25-33), walcząc ze sobą i z licznymi rozproszeniami, w postawie ufności i w zniechęceniu, w wątpliwościach i pytaniach bez odpowiedzi…

Innymi słowy, adoracja to nasze życie, ale przeżywane w obecności Tego, który nas miłuje. Dar z „naszego” czasu, ale jeszcze bardziej dar dla nas od Tego, który „do końca nas umiłował” (por. J 13, 1nn).

Adoracja w kaplicy pw. św. Eliasza w ramach Ogrodu Wdzięczności w Szczecinie jest nie tylko możliwością znalezienia Jezusa wystawionego w monstrancji przez całą dobę (w naszym przypadku codziennie od 6.00 do 23.00, a w nocy za pośrednictwem internetu). Jest ona również naszym zobowiązaniem do tego, by być z Jezusem stale. Stąd, oprócz kwestii duchowych, bardzo ważna jest zewnętrzna organizacja adoracji. Opierając się na doświadczeniu wspólnot i parafii w Polsce i za granicą, które od lat podejmują dzieło wieczystej adoracji, proponujemy następujący schemat organizacyjny.

Legenda

KG – Koordynator Główny (w naszym przypadku ksiądz)

KPD (r/d/w/n) – Koordynator Pory Dnia (rano/dzień/wieczór/noc)

KRA – Koordynator Ratowników Adoracyjnych

OG – Opiekun Godziny, opiekuje się ekipami

A – adorator – osoba przychodząca na konkretną godzinę adoracji w określonym dniu tygodnia

RA – Ratownik adoracyjny

Ekipa – adoratorzy z danej godziny z całego tygodnia, np. ekipą adorujących od 7.00 do 8.00 od niedzieli do soboty włącznie; opiekunem ekipy jest Opiekun Godziny (OG)

Partnerzy modlitwy – osoby adorujące o tej samej godzinie i w tym samym dniu tygodnia

IGA – Internetowy grafik adoracji

1. Osoby, które zobowiązują się do jednej godziny adoracji w tygodniu nazywają się adoratorami. Zobowiązanie to jest na czas nieokreślony, z możliwością odstąpienia od zobowiązania w każdej chwili. (Można też podjąć zobowiązanie na jakiś czas, np. na miesiąc, należy jednak wtedy pamiętać, aby przed upływem tego terminu poinformować opiekuna godziny o swojej decyzji na kontynuację lub rezygnację z adoracji). Zapisani adoratorzy podejmują adorację o stałej godzinie i w określonym dniu tygodnia.

2. Adoratorzy z danej godziny z siedmiu dni tygodnia tworzą razem tzw. ekipę, za którą odpowiedzialny jest Opiekun Godziny (OG). Zależnie od tego ile osób zapisze się na daną godzinę, w ekipie będzie co najmniej siedem osób.

3. Kolejnym ogniwem w strukturze organizacyjnej są tzw. Koordynatorzy pory dnia (KPD). Dzieląc dobę na 4 części otrzymujemy 4 odpowiedzialnych: Koordynator Pory Dnia rano KPDr (od 6.00 do 12.00), Koordynator Pory Dnia dzień KPDd (od 12.00 do 18.00), Koordynator Pory Dnia wieczór KPDw (od 18.00 do 24.00) i Koordynator Pory Dnia noc KPDn (od 24.00 do 6.00). W naszej kaplicy adoracja jest możliwa w godzinach od 6.00 do 23.00, stąd mamy tylko trzech koordynatorów: KPDr, KPDd i KPDw (do godz. 23.00). 

4. Ostatnim odpowiedzialnym jest tzw. Koordynator Główny (KG) i kapłan, w naszym przypadku ksiądz jest jednocześnie KG. 

5. Dodatkowo, oprócz regularnych adoratorów istnieje grupa tzw. Ratowników adoracyjnych (RA) wraz z ich koordynatorem (KRA – Koordynator ratowników adoracyjnych). RA może zostać zarówno regularny adorator jak i osoba bez stałego dyżuru. RA podejmują zastępstwo za adoratorów na podstawie komunikatów od KRA, oraz – w miarę możliwości – starają się uzupełnić puste miejsca w IGA do czasu znalezienia stałych adoratorów.

Zadania poszczególnych odpowiedzialnych

Zadania poszczególnych odpowiedzialnych (organizacyjne i formacyjne)

1. Adorator:

a. Przychodzi punktualnie na swoją godzinę adoracji.
b. Jest odpowiedzialny za znalezienie zastępstwa, gdy nie może sam przybyć.
c. Zapisuje się na listę obecności po przyjściu do kaplicy.
d. Modli się w powierzonych intencjach.
e. W miarę możliwości pomaga w sprzątaniu Ogrodu Wdzięczności.

 2. Opiekun Godziny:

a. Upewnia się, że godzina, za którą odpowiada ma zapewnioną adorację. W tym celu raz w tygodniu sprawdza listę obecności swojej ekipy i kontaktuje się z adoratorem, który nie przyszedł i nie zorganizował za siebie zastępstwa.
b. Troszczy się o to, by każdy adorator rozumiał system znajdowania zastępstwa i pomaga znaleźć zastępstwo w sytuacji, gdy nie udało się to adoratorowi.
c. Gromadzi co najmniej 2 razy w roku swoją ekipę w celach organizacyjnych i formacyjnych, a także po to, by wzmocnić jedność pomiędzy adoratorami. Może to odbywać się w ramach sprzątania OW (dyżur wypada mniej więcej dwa razy w roku) lub przy innej okazji.
d. Kontaktuje się z KPD gdy zachodzi konieczność zmiany adoratora lub gdy adorator chce zmienić godzinę adoracji.
e. Do 25. dnia każdego miesiąca pisze zwięzłą informację do KPD na temat stanu faktycznego adoratorów w swojej ekipie.
f. Podejmuje wysiłek własnej formacji, aby stać się samemu motorem i zachętą do adoracji. Pomaga również w formacji innym poprzez różnego rodzaju książki, artykuły, rekolekcje, itp.
g. Modli się za adoratorów ze swojej ekipy oraz o pomnożenie ich liczby.

3. Koordynator Pory Dnia:

a. W fazie początkowej organizuje ekipy i OG w ramach swojej pory dnia. Następnie czuwa nad prawidłowym przebiegiem adoracji. Jeśli to potrzebne, pomaga poszczególnym OG.
b. Sprawdza grafik internetowy i w przypadku koloru fioletowego weryfikuje wpisy.
c. Zbiera informacje od swoich OG i na koniec miesiąca przekazuje je KG.
d. W miarę możliwości gromadzi wszystkich OG (6) co trzy miesiące w celu przekazania informacji a także wskazań formacyjnych.

4. Koordynator Główny:

a. Czuwa nad całością i odpowiada za jej prawidłowy przebieg. Jeżeli trzeba, zdaje sprawozdanie wobec kapłana/ biskupa.
b. Przewodniczy spotkaniom organizacyjnym oraz dba o stały przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi odpowiedzialnymi.
c. W miarę możliwości spotyka się co miesiąc z KPD, aby przekazać im potrzebne informacje oraz zachętę.
d. Organizuje niedziele z kazaniami i zaproszeniami do adoracji w parafiach.
e. Organizuje spotkanie w rocznicę rozpoczęcia adoracji ze wspólną Eucharystią, katechezą i świadectwami.
f. Zabiega o to, by na każdą godzinę były zapisane co najmniej dwie osoby lub więcej.
g. Modli się za wszystkich adoratorów i w powierzonych intencjach.
h. Stara się nie zwariować.

Zastępstwa i wakacje

Bardzo możliwe, iż hasło „szukanie zastępstwa” rodzi w nas niepokój i kojarzy się przede wszystkim z jakąś niedogodnością, kłopotem. Jest jednak druga strona medalu. Szukanie zastępstwa to wszystkim dar:

  1. dla mnie, ponieważ czyni ze mnie misjonarza, ewangelizatora, który proponuje w swoim środowisku możliwość lepszego poznania Jezusa i bycia w Jego obecności,
  2. dla osoby, którą proszę o zastępstwo, ponieważ daje jej możliwość skonfrontowania się bezpośrednio z tym, jak wygląda jej osobista relacja z Bogiem,
  3. dla osoby, która zgodzi się podjąć zastępstwo, ponieważ będzie to dla niej wspaniała okazja do tego, by spędzić godzinę twarzą w twarz z Jezusem, Synem Bożym.

A zatem, przyjmujmy i ofiarujmy ten dar z radością!

Technicznie, szukanie zastępstwa możemy podzielić na 4 etapy, z zastrzeżeniem, iż nie przechodzimy do kolejnego etapu zanim nie spełnimy wcześniejszych.

1. etap, najważniejszy. Próbować znaleźć zastępstwo za siebie pośród członków rodziny, przyjaciół, bliskich, sąsiadów… Potrzeba do tego odwagi, ale w końcu jest to dar! W związku z tym, zróbmy sobie listę przyjaciół, rozglądając się szeroko w swoim środowisku (sąsiedzi, koledzy z pracy, członkowie klubu sportowego, itp., a także parafianie nie zaangażowani jeszcze w adorację);

2. etap (dopiero wtedy, gdy rzetelnie próbowaliśmy postępować wg etapu 1. i okazał się on tym razem nieskuteczny). Zadzwonić do partnera modlitwy (osoby, która adoruje ze mną w tym samym dniu i o tej samej godzinie), by upewnić się, że będzie na pewno na adoracji;

3. etap (dopiero po dwóch pierwszych). Próbować znaleźć zastępstwo spośród osób z mojej ekipy (proponując zamianę) lub poprosić osobę, która adoruje przed lub po mnie, aby adorowała przez dwie godziny (z propozycją „rewanżu”), lub osobę która jest przede mną, aby adorowała pół godziny dłużej i osobę po mnie, by przyszła pół godziny wcześniej.

4. etap (jeżeli naprawdę nie udało się nic załatwić na drodze trzech pierwszych kroków). Zadzwonić do OG i zgłosić problem. OG próbuje wtedy znaleźć osobę na zastępstwo we własnym zakresie lub przekazując informację Koordynatorowi Ratowników Adoracyjnych (adoratorzy nie kontaktują się sami z KRA). Jeżeli organizacja adoracji funkcjonuje dobrze, dotarcie do trzeciego kroku zdarza się dość rzadko, a do etapu 4 praktycznie się nie dochodzi. W ostateczności, gdy mimo prób nie udało się skontaktować z OG, adorator informuje o tym fakcie KPD lub KG.

Uwaga!

Jeżeli wyjeżdżasz na wakacje lub z innego powodu nie będzie ciebie przez dłuższy okres czasu, twoim obowiązkiem będzie znalezienie zastępcy i poinformowanie o tym swojego OG.

Bardzo zależy nam na tym, aby nie zostawiać Jezusa samego. Poza tym, każdy adorator powinien pamiętać, iż jest jednocześnie stróżem Najświętszego Sakramentu. Z góry dziękujemy za punktualność oraz za wpisywanie się za każdym razem na listę obecności przy wejściu do kaplicy.